Algemene voorwaarden:

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

1. De goederen /diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. De koper dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de 2 werkdagen na ontvangst worden overgemaakt.

2. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. Eventuele vertraging in de levering, kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3. De levering gebeurt door de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

4. Annulering van de bestelling is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de koper wordt gevraagd, uiterlijk binnen de 2 werkdagen na de bestelling en voor zover zij schriftelijk door ons wordt bevestigd.

5. Onze leveringen zijn contant betaalbaar.

6. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen worden uitsluitend voor de rechtbanken van Hasselt gebracht.

7. De Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming van 6 april 2010 (WMPC) bepaalt dat de consument binnen een termijn van 14 kalenderdagen de overeenkomst (koop) kan herroepen. Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Bij het uitoefenen van zijn herroepingrecht dient de consument de goederen terug te zenden aan de verkoper. De kosten voor het terugzenden zijn ten laste van de consument.